fredag 16 november 2012

Läraren är en relationsbyggare. Att skapa nytt språk för förtroende och växande


Författare: Anneli Frelin
Titel: 
Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i skola och förskola
Förlag: Liber
Publ år: 2012
Sidantal: 145. Mjuka pärmar.
Rec datum: nov 2012
Rec av: C Mikael Matthis

Den här boken utandas ett starkt engagemang för lärarrollen och överlag för lärandets process, både sett från läraren och eleven. Hur att skapa bättre förutsättningar för goda utbyten, ökad förståelse, genuin kontakt. Helt enkelt att bygga en relation där undervisningen får hjälp av detta byggande, som ju egentligen handlar mycket om förtroende.

Boken har en akademisk begrundan i sitt utgångsläge, men omsatt i ett utmärkt praktiskt perspektiv. Det är samtidigt ett sådant upplägg som jag vid första snabba genombläddringen slog mig spontant skulle kunna vara en doktorsavhandling. Och det visade sig stämma, boken har tillkommit ur en sådan (2010). Men det är också mycket nyskrivet material som tillkommit, påpekar författaren.
Materialet är sammanställt genom många intervjuer med lärare på alla nivåer inom skolväsendet, från förskola till gymnasiet, även förskolelärare och lärare med erfarenhet från fritids.

Det är ett intressant perspektiv att se lärarrollen ur den relationistiska synvinkeln. Relationism, dvs att alla och allt relaterar och har sin relation, kan i vissa perspektiv ligga mycket nära flera former av helhetstänkande, en ökad medmänsklig helhetssyn. Jag ser det som ett mycket gott tecken att dessa inslag ökar överallt i samhället, inte minst inom skolväsendet.

Anneli Frelin som själv länge jobbat som lärare innan hon inledde sin forskargärning, lägger fram redan i början av boken ett av dess övergripande syften; att skapa ett språk för lärare i denna funktion av relationsbyggande.
Hon kallar det ett ”utbildningsvetenskapligt språk”. Och med det menar hon, tror jag, att skapa ett akademiskt överbryggande som därmed också lägger en ökad förståelse och ett mer långsiktigt inbegripande för detta synsätt även i framtiden.
Här belyser hon också redan i första kapitlet hur lärarrollen på många sätt präglas av ett underförstått kunnande. Det man ofta kallar för ”tacid knowledge” med den engelska termen, som betyder ”tyst kunskap”. Författaren vill alltså tror jag försöka förmedla och påvisa denna bakomliggande kunskap mer tydligt. Och stimulera dig som lärare (inom många olika områden, inte bara i den vanliga skolvärlden) att själv undersöka och förtydliga detta mer konkret, genom språket. Man kan också kalla det för att medvetandgöra dessa processer. Därmed blir de mer verkliga och mer användbara.

Författaren har nämligen fått se och höra att många lärare saknar begrepp och personliga uttryck för hur de vill och kan bygga relationen med elever, oavsett ålder eller ämne. Däremot har de många ord och uttryck för vad de vill att det inte ska vara. Det är en intressant iakttagelse, som nog många känner igen sig överlag i arbetsliv och i det personliga livet.
Denna negationsorientering kan bidra till en ökad svårhanterlighet i lärarens övergripande erfarenhet, men också förstås rent praktiskt i byggandet av relationer med eleverna.
Alla är överens om att relationerna är väldigt viktiga för lärandet, växandet och för trivsel, respekt osv. Men att det saknas en mer självklar personlig förankring för läraren i dennes yrkesroll vad gäller dessa perspektiv.

Överlag blir bilden här väldigt omfattande vad lärarrollen kan innebära. Mest på gott, men kanske också något av ”ont”? Läraren behöver förstås mycket förståelse för sitt breda ansvarsområde. Samtidigt kanske man inte ska överbetona för många ansvarstyngande moment för läraren heller, med risk att skapa en övermäktig upplevelse. Mycket av relationsbyggandet sker förstås i stunden, genom improvisation, som författaren nämner. Saker och ting händer i klassrummet där läraren får använda många förmågor och lita på sin känsla och intuition inte minst.

En lärare kan förstås fungera på många olika sätt. Och i denna utveckling av den egna lärarstilen har relationsbyggandet alltid en central roll, det är helt klart. I denna utveckling blir denna bok en intressant och säkert på många sätt viktig stimulans för många lärare med sina många praktiska infallsvinklar.

© C Mikael Matthis, SoulBooks, nov 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar