tisdag 25 september 2012

Läraren är en ledare. Hur att stötta och utveckla lärarens goda ledarskap


Författare: Matts Dahlkwist
Titel: 
Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser
Förlag: Liber
Publ år: 2012
Sidantal: 243. Mjuka pärmar.
Rec datum: sept 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Redan på första sidan av den här boken slås en viktig utgångspunkt fast; att lärarens ledarskapsroll har underskattats. Eller inte förståtts, kanske man ska tillägga. För när vi tänker på en ”lärare” visst tänker vi gärna i banor av vår egen skolgång och då på rollen som en person som ”undervisar” framme vid katedern. Inte någon som i första hand ”leder” och mer stimulerar till eget ansvar genom projekt, relationer, aktiva utbyten mellan människor? 

Det är också något som forskning bekräftar, nämner författaren, att ett tydligare ledarskap i klassrummet förstärker elevernas förmåga att skapa goda prestationer. Prestationer är ju, som bekant, inte bara "bra betyg" i första hand, utan också det egna växandet som människa, att tillvarata de sociala redskapen och lärandet på flera plan. 

Ledarskapet handlar därför mycket om stöd, samverkan, inspiration. Och som förf. här också tar upp, att det faktiskt går att lära sig hur man kan leda. Också att ledarskapet uttrycks genom den egna personen, genom olika kvaliteter, och därmed kan berikas genom lärarens egenart snarare än att alla ska leda på ett och samma sätt.

Det här är en ganska diger bok, även om den inte är svår eller tungläst. Man kan behöva läsa den i lugn och ro för att låta den smälta in, reflektera, kanske föra lite anteckningar vid sidan om. Som lärare kan det nog komma till pass senare vid kommande situationer i klassrum eller med andra uppgifter i lärarrollen som tangerar just ledarskapet.
För som förf. också tar upp, det handlar också om lärarens självbild, att känna sig själv bättre. Det blir en allt viktigare ingrediens i ledarskapsträning i allmänhet, men också överlag i samhället där vi behöver kunna samverka allt bättre på arbetsplatser, men också i våra privata liv för att kunna må bättre och därmed också ge bättre stöd i våra arbetsroller, inte minst i lärarrollen.

Boken tar upp olika arbetssätt kring relationer och grupputveckling. Hur man hanterar konflikter, utvecklar god etik och motverkar kränkningar och destruktiva obalanser. Hur man leder både individer och grupper, men också bemöter skolans kultur och identitet, på ett kreativt sätt.   
Fokus ligger på ett interaktivt, socialt medvetet och dialogbaserat synsätt som förankras i människorna där lärarens roll snarare är medspelare än kvar i någon äldre auktoritetsbunden, rigid roll. 
Sista kapitlet ägnas åt olika problemsituationer som lärare kan möta i sitt jobb med olika fält av återkoppling i sitt ledarskap. Detta avsnitt stimulerar med frågor till egen eftertanke och problemlösning på ett levande sätt.

För min personliga del känner jag stor respekt för lärares ofta stora och också med åren allt mer mångskiftande arbetsuppgifter. Eftersom jag haft förmånen att få jobba med stöd till många lärare och deras behov i svåra situationer, känner jag igen mycket av den här värdegrunden men också de ofta komplexa kraven. En lärare ska inte bara undervisa i klassrummet utan också kunna hantera stora omläggningar i skolan, möten av många slag, elever som mår dåligt, många stressiga situationer.
Den ofta mycket goda ambitionen i skolvärlden behöver också sin tid och plats för att kunna realiseras. Och därmed förstås sina ekonomiska resurser.
En lärares goda insatser – och också dennes vidareutveckling som människa, ledare, och utbildare – är därför guld värd. Både för eleverna, men också för samhället.

Där är det återigen otroligt viktigt med det egna ledarskapet, inte minst i sig själv; att känna motivation för att kunna skapa motivation. Att ha bra relationer med en större helhet i sig själv för att känna trygghet, arbetsglädje och kunna se eleverna där de är och deras sanna behov.
Lärarrollen är verkligen något ytterst spännande, som den här boken tar fasta på och uppmuntrar till på ett helt klart stimulerande sätt!

© C M Matthis, SoulBooks, sept 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar