onsdag 25 februari 2009

Friskare liv - en uppslagsbok i tillämpad näringskunskap

Författare: Peter Wilhelmsson
Förlag: Ica Bokförlag
Publ. År: 1997
Sidantal: 329. Inbunden.
Datum: 1997.
Rec. av: Carl M

Den här boken måste anses vara en guldgruva för alla som vill förbättra sin hälsa. Den vänder sig till alla människor, men kanske är den gjord också med ett speciellt syfte, att stimulera och verka för en mer djupgående förståelse för näringsintagets rätta sammansättning i de professionella kretsarna inom den traditionella vårdapparaten. Därför vänder sig denna bok på ett alldeles speciellt sätt till alla läkare, kostexperter och andra verksamma inom området hälsa och utveckling.

Författaren uttrycker redan i sitt förord sin önskan att den här boken ska kunna förbättra samarbetet mellan den traditionella vården och den mer alternativmedicinska kunskapen. Förf. avser inte att alternativmedicinen skulle kunna ersätta traditionell vård, utan helt enkelt fungera som en berikande parallell källa till ökad hälsa.

Det är inte en alldeles lätt bok att greppa vid första kontakten. Den saknar en naturlig inledning på min nivå i alla fall, och jag förstår snart att den inriktning boken har med sitt professionella, vetenskapliga tonfall, vänder sig framförallt till den utbildade grupp som arbetar med dessa frågor och inte lika mycket till den oinsatte lekmannen.
Ändå är boken väldigt intressant och viktig, även för mig som lekman förstår jag det snabbt. Jag hittar genast olika sidor och områden som jag kan fördjupa mig i om jag så önskar. Jag tror boken är exemplarisk som uppslagsbok i ämnet.

Bokens inleds med en klar och tydlig redogörelse för vår tids behov av bättre hälsa, inte minst beroende på den skräpkultur och dess matvanor som en hel generation vuxit upp på, enligt förf. Därefter beskrivs kostens viktigaste komponenter, och även vad saknad av de olika basnäringarna kan leda till för problem och symptom. Därefter ställs kostråd samman med många olika utgångspunkter.

Kapitel 3 redogör för alla vitaminer; deras historik, kemi, funktion, vilka bristsymptom som visar saknad av respektive vitamin, deras positiva påverkan för att lindra eller bota sjukdomar och mycket mer. Kapitel 4 fungerar på samma sätt, men nu om mineralerna. Kapitel 5 beskriver så kallade “fria radikaler och antioxidanter”. Fler kapitel följer.

Wilhelsson har en mycket direkt och klar ton i de partier där han kan lägga ut sin text mer. Budskapet är tydligt; att kostomläggning och kostförbättring, utan att bli asketisk eller liknande, kan vetenskapligt dokumenterat avsevärt förbättra både den fysiska och psykiska hälsan för många människor som lider av många olika åkommor och sjukdomar, t ex allergier.
Här följer ett citat ur bokens rappt skrivna avslutande kapitel, där förf. visar på med en positivt syrlig ton den traditionella samhällsvårdens ofta nedtryckande inställning till det som borde vara självklarheter idag:

“En studie som omfattade 80 000 sjuksköterskor i USA visade en halvering av hjärt- och kärlsjukdomar med intag av blygsamma 100 mg vitamin E dagligen. Om detta vore ett nytt läkemedel skulle det få stora rubriker i tidningarna, men det är en alldeles för enkel, ofarlig och billig behandling för forskare och myndigheter att tro på. Detta trots att det redan finns flera tusen undersökningar som bevisar E-vitaminets välgörande och skyddande effekt. Byråkrater och teknokrater brukar vara sena att rekommendera förändringar. En folkstorm och ökat medvetande är vårt största hopp./.../ Vid en antioxidantkonferens i USA förra året med världens ledande vetenskapsmän ställdes en intressant fråga. Vetenskapsmännen tillfrågades om de själva intog vitamin E. Över 50 % av forskarna gjorde det, men nästan ingen av dem rekommenderade det till sina patienter.”


© Herkules Utb 1997. SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar