tisdag 17 november 2009

Esoterisk astrologi - en väg till förståelse för människans plats i kosmos


Titel: Esoterisk astrologi - om reinkarnation och karma
Författare:Torgny Jansson
Förlag:White Eagle lodge
Publ. år: 1995
Sidantal: 258 s. limbunden
Datum: nov 2009
Rec: CMM

Den här boken handlar om den mer djupgående astrologin. Inte den veckotidningsbaserade som författaren kallar "exoterisk", medan denna astrologi kallas "esoterisk". Författaren menar att det är stor skillnad mellan dessa, vilket är lätt att instämma i. Det finns dock en rad olika typer av astrologi som ligger mellan dessa ganska omfattande begrepp. Därför kan det vara viktigt att se den genuina esoteriska astrologin som en egen kategori, inte bara i ett större psykologiskt perspektiv, utan överlag.

"Esoterisk" betyder egentligen inte "hemlig", utan snarare "dold". Här handlar det om en kunskap som varit dold för mänskligheten under mycket lång tid. Inte för att vissa skulle få tillgång till kunskapen för att nå mer makt etc, som vissa missförstått både begreppet och innebörden. Utan för att kunskapen inte skulle missbrukas, vilket skett tidigare i historien.
Att vi nu i denna tid ändå kan få möjlighet att på en kollektiv, mer allmän nivå tillgodogöra oss denna stora livsvisdom igen, är ett viktigt exempel (bland flera) att mänskligheten trots många svårigheter och brott mot livslagar, ändå är vid den punkten att ett större antal kan ha stor nytta och glädje av dessa innebörder.
Och att det kan bidra till att bistå mänsklighetens växande. All genuin esoterik är nämligen till enbart för att bidra till större perspektiv på livets utveckling. Att skapa tjänande och en större positiv verkan för fler, för mänsklighetens växande överlag.

Den här boken är ett sammandrag av den esoteriska astrologin i dess grund. Ämnet går förstås att utveckla mycket mer, men den här boken har som sin uppgift att verka som en introduktion.
Den funnits ute ett bra tag, men det var inte förrän nyligen som jag fick reda på att den fanns. Boken finns också på engelska.
Författaren, som är svensk men bor i England, bygger sin bok i första hand på ett större material; Esoterisk astrologi av Alice Bailey och mästaren Tibetanens undervisning.

Detta omfattande och djupgående arbete är en utmärkt bas för alla astrologer och överlag alla intresserade av en större livskunskap. Som astrolog om man vill ta några ytterligare kliv i sin utveckling som utövare och uttolkare av astrologins enorma kunskapsfält, är denna Bailey-bok ett "måste".

Det här är en bra bok tycker jag; enkel, lättöverskådlig och grundläggande. Den är också skriven med en behaglig ton som känns att författaren har både god inblick i detta ämne, men också en respektfull ton och genuin vilja till enhet mellan alla slags människor och trosformer.
Boken går igenom bakgrunden till hur astrologin ska ses som ett konkret kunskapsområde inom det andliga utvecklingsfältet. Här blir bakgrunden kring astrologin inte direkt belyst men ändå uppmärksammad, eftersom så litet är ännu känt kring denna i äldre civilisationer. Man vet på ett allmänt sätt att många äldre folk använt denna kunskap, men huvuddelen av dessa insikter och verkliga kunskapsområden är förmodligen fortfarande mycket mer esoterisk än vad forskare känner till.


Därefter följer en genomgång av de olika tecknen, deras förtjänster och men också deras svaga sidor. Man behöver vara medveten om, både som astrolog och som läsare av astrologi, att detta handlar om högre övergripande energier och deras uttryck. Och att det är främst människan i hennes ofullständighet som behöver bearbeta sina egna svaga sidor. Det är alltså inte energierna i sig som bär på dessa lägre aspekter, utan det handlar om hur människan kan tillvarata och rikta de olika möjligheterna. Detta tangerar psykologin på flera nivåer och tas upp på ett bra sätt på flera ställen i boken.

Här gås igenom hur ascendenten tycks spela en mycket större roll i det astrologiska arbetet med att stötta en människa att förstår, undersöka och utveckla sin karaktär och sin livsgärning i ett större själsligt sammanhang. Ascendenten sägs nämligen berätta om vår själsliga riktning snarare än som den traditionella astrologin tolkat det, vår främst fysiska eller psykiska väg. Själen här innebär ett större andligt perspektiv, inte främst den "personliga själen".

Här tas också de olika strålarna upp, som är sju stycken olika kosmiska energier, som genomtränger och påverkar alla livsformer i vårt universum enligt en "kosmisk klocka", en enorm kosmisk plan som påverkar och styr alla formers utveckling genom alla olika nivåer och världar, från den högsta till den lägsta.
Dessa sju strålar utgör också de olika kvaliteter och egenskaper, som varje människa bär på, både som möjligheter men också som hinder i deras lägre former.
Flera andra områden tas upp, ofta på ett enkelt och bra sammanfattande sätt. Ett av dessa är planeternas "esoteriska härskare", som skiljer sig från den traditionella astrologins tolkningar av styrande planetenergier. "Härskande" här avser ett planetärt inflytande som dominerar. Det kan också gälla ett zodiakiskt kosmiskt inflytande på en högre nivå.

Söker du en mer omfattande bok om astrologin och hur den kan användas på ett mer själsligt (andligt) sätt, kan denna bok vara en mycket bra grund. Detta inte minst för de som är intresserade av den esoteriska astrologin, men kan behöva en språngbräda mellan.


(Länk till författarens hemsida: http://www.astrology.se/index.html
Länk till boken Esoterisk astrologi av Alice Bailey. )


© CMM SoulBooks, nov 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar